ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Článok I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovujú zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“).

2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Guides s.r.o, IČO: 53 789 466 so sídlom Orechová 62 Dunajská Lužná, Slovensko, PSČ: 900 42, email: info@udrzbahrobov.sk, mobil: +421 918 837 994

3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemá sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

Článok II

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté osobne alebo elektronicky pre zabezpečenie plnenia objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva len nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje pre plnenie zmluvy.

Článok III

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a aj po skončení zmluvného vzťahu po dobu stanovenú na základe príslušných právnych predpisoch upravujúcich dĺžku uchovávania a archivácie jednotlivých dokumentov a dokladov obsahujúcich osobné údaje.

2. Ak zmluvný vzťah nebol uzatvorený, osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania spolupráce Prevádzkovateľa a dotknutej osoby v rozsahu stanoveného účelu spracúvania.

3. Ak je dotknutá osoba iba návštevníkom webstránky Prevádzkovateľa alebo Prevádzkovateľa sama kontaktuje, Prevádzkovateľ uchováva jej osobné údaje po dobu, ktorú Prevádzkovateľ osobitne uvedie pre konkrétny účel spracúvania, inak po dobu piatich rokov od poskytnutia osobných údajov, ak potreba uchovávania na konkrétny účel nezanikne skôr.

4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok IV

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
        • plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
        • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
        • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Článok V

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VI

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
        • podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy
        • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti sprevádzkovaním e-shopu
        • zabezpečujúce marketingové služby

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám

Článok VII

PRÁVA FYZICKEJ OSOBY

1. Za podmienok stanovených v GDPR má fyzická osoba:
        • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
        • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
        • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
        • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
        • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
        • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1. týchto podmienok
        • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov

Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka a následným odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru fyzická osoba potvrdzuje, že saoboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 1.7.2021

Doplnkové služby - Cenník služieb

Úprava okolia hrobového miesta, zadováženie nových kahancov, sošiek, kytíc či ručne vyrábaných vencov podľa predstáv klienta.

Príplatkové služby (na základe individuálneho želania zákazníka) · Kahance, Kytice, Sviečky, Sošky, Sezónne kvety

* Výsledná cena závisí od individuálnych požiadaviek klienta.
**Doprava v rámci Bratislavy v cene, mimo mesta 0,5€/km
***Po vykonaní služieb posielame e-mailom/whatsappom fotodokumentáciu

Realizácia “živého hrobu” - Cenník služieb

Po uložení truhly do zeme je odporúčaná čakacia lehota na kamenný pomník, z dôvodu usadenia zeme 1 rok. Dovtedy vieme zarovnať hlinu, ohradiť hrobové miesto drevenými doskami a vysadiť živý hrob podľa želania.

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Cena závisí od požiadaviek zákazníka (druh a množstvo rastlín/kvetov, ozdobných drevín, kameňov..) V rámci tejto služby poskytujeme bezplatný návrh realizácie.

* Výsledná cena závisí od individuálnych požiadaviek klienta.
**Doprava v rámci Bratislavy v cene, mimo mesta 0,5€/km
***Po vykonaní služieb posielame e-mailom/whatsappom fotodokumentáciu

Renovácia a vysekanie písma do náhrobného kameňa

Renovácia či vysekanie písma na náhrobnom kameni zlatou, striebornou či inou farbou a obnovenie jeho vzhľadu.

Vysekanie 1 znaku/číslice/písmena – 5  €

Zlatá farba – 3 €

Strieborná farba – 2,5 €

Iná farba – 2 €

* Výsledná cena závisí od individuálnych požiadaviek klienta.
**Doprava v rámci Bratislavy v cene, mimo mesta 0,5€/km
***Po vykonaní služieb posielame e-mailom/whatsappom fotodokumentáciu

Brúsenie hrobu - Cenník služieb

Pre terrazzové pomníky s hrubým nánosom nečistoty odporúčame brúsenie hrobu vykonávané pomocou profesionálnej technológie. Zbrúsením kameňa sa povrch omladí a vzhľad sa priblíži novému stavu.

Jednohrob – od 120  €

Dvojhrob – od 240 €

* Výsledná cena závisí od individuálnych požiadaviek klienta.
**Doprava v rámci Bratislavy v cene, mimo mesta 0,5€/km
***Po vykonaní služieb posielame e-mailom/whatsappom fotodokumentáciu

Zapožičanie profesionálneho vysokotlakového čističa

Potrebujete očistiť terasu, múr, fasádu, auto? Profesionálny stroj s príslušenstvom oceníte všade tam, kde nie je prístup k elektrickej energii. Umožňuje napojenie 100m hadicou a čerpanie vody z riek a nádrží.

Prenájom 1 pracovný deň – 45 €

Prenájom 2-5 prac. dní – 30 €/deň

Víkend 1 deň – 50 €

* Výsledná cena závisí od individuálnych požiadaviek klienta.
**Doprava v rámci Bratislavy v cene, mimo mesta 0,5€/km
***Po vykonaní služieb posielame e-mailom/whatsappom fotodokumentáciu

Realizácia kamenárskych prác - Cenník služieb

Spoločne sa vám postaráme o komplexnú realizáciu stavby hrobu od technickej prípravy, dovozu, výroby až po montáž. Dlhoročné skúsenosti získané praxou nám umožňujú realizovať objednávky na vysokej úrovni.

Jednohrob  – od 1 800 €

Dvojhrob – od 2 500 €

Urna – od 1 000 €

Impregnácia - Cenník služieb

Zachováva priedušnosť kameňa, znižuje absorpciu vody a nečistôt do štruktúry kameňa, pričom sa nemení farebný odtieň. Je potrebná na miestach, kde dochádza k poškodeniu vlhkosťou, plesňami či prachom.

Jednohrob  – od 30 €

Dvojhrob – od 45 €

Urna – od 15 €

Hĺbková starostlivosť - Cenník služieb

Jednohrob  – od 135 €

Dvojhrob – od 190 €

Klasická starostlivosť - Cenník služieb

Jednohrob  – od 30 €

Dvojhrob – od 45 €

Urna – od 15 €

1x mesačne vo vami zvolenom termíne

Jednohrob – od 305 €

Dvojhrob – od 430 €

Urna – od 140 €

Vianoce, Veľká noc, sviatok všetkých svätých, narodeniny zosnulého.

Jednohrob – od 105 €

Dvojhrob – od 155 €

Urna – od 50 €